Rozsah: 160 hodin

Akreditace MPSV: č. A2018/0100-SP

Lektoři: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., Mgr. David Dohnal, Mgr. Simona Dohnalová, Mgr. Drahomír Ševčík, Mgr. Soňa Pančochová, MUDr. PhDr. Mgr. Petr Pastucha, Ph.D., Bc. Veronika Klimková
Místo konání: Dákiní – centrum jógy a meditací, 8. května 12/14, Olomouc
Další informace: Ubytování a stravu si zajišťují a hradí účastníci sami. Typy na ubytování naleznete zde.

Termíny jednotlivých bloků výcviku 2022:

·       Blok I.:

·       Blok II.:

·       Blok III.:

·       Blok IV.:

·       Blok V.:

·       Blok VI.:

·       Blok VII.:   

·       Blok VIII.:   

Časový harmonogram: 
1. den (pátek)                16:00 – 21:00 hod.
2. den (sobota)                9:00 – 16:45 hod.
3. den (neděle)                8:30 – 13:30 hod.

Podmínkou absolvování kurzu je účast na 90% výuky a úspěšně složená závěrečná zkouška. Absenci lze nahradit v dalším běhu kurzu (jeden blok zdarma, účast na každém dalším je zpoplatněna). Účast na prvním a posledním bloku je povinná.Dbáme na dodržování časové struktury, pozdní příchody a dřívější odjezdy nejsou možné a odečítají se z absolvovaných hodin. Maximální počet účastníků je 18. Kurz zahájíme při minimálním počtu 15 účastníků.

Z došlých přihlášek vybereme 18 účastníků a 3 náhradníky. Účastníky vybíráme tak, aby skupina byla profesně pestrá a byla přínosná pro účastníky i lektory. O zařazení do kurzu budete vyrozuměn/a e-mailem, ve kterém Vám zašleme smlouvu k výcviku komplexní krizové intervence a fakturu pro zaplacení kurzovného.

V roce 2021 nebudeme další běh výcviku otevírat. Výcvik chceme pořádat za epidemiologicky stabilnějších podmínek tak, abychom se mohli setkávat prezenčně. Předpokládaný začátek výcviku je březen 2022. Informace najdete na našich webových stránkách nebo facebooku. Pokud chcete získat upozornění na otevření příštího výcviku, zapište se prosím zde (pozn. nejedná se o přihlášku do výcviku, pouze Vám na uvedenou adresu pošleme informace o dalším běhu).

Anotace výcviku:
Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích připraví absolventa na aplikaci krizové intervence v sociálních službách. Výcvik zahrnuje mimo jiné i přípravu pro sociální služby telefonická krizová pomoc, krizová pomoc a intervenční centra. Výcvik připravuje pro všechny typy krizové intervence, tj. krizovou intervenci tváří v tvář, telefonickou krizovou intervenci a krizovou intervenci poskytovanou prostřednictvím internetu. V rámci výcviku jsou účastníci seznámeni s odbornými tématy krizové intervence se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny sociálních služeb. Ve výcviku jsou zařazeny bloky teoretického výkladu a praktických nácviků technik krizové intervence. Nedílnou součástí kurzu je také sebepéče krizového interventa a její praktický nácvik.

 

Profil absolventa výcviku:

  • Absolvent výcviku zná pojmy související s krizí a krizovou intervencí, má osvojeny zásady a techniky poskytování krizové intervence a dovede ji účinně poskytnout v praxi.
  • Absolvent je schopen poskytovat krizovou intervenci uživatelům služeb sociální prevence, zejména pak uživatelům, sociálních služeb krizová pomoc (§60), intervenční centra (§60a) a telefonická krizová pomoc (§55). Jednotlivé osvojené znalosti, dovednosti a techniky krizové intervence však lze uplatnit i v jiných sociálních službách vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.
  • Je připraven poskytnout kvalifikovanou krizovou intervenci zejména nejohroženějším skupinám, jako jsou např. lidé v akutní krizi, pozůstalí, oběti trestných činů, oběti domácího násilí, drogově závislí a jejich příbuzní, ale i týrané a zneužívané děti.
  • Absolvent kurzu bude připraven poskytnout krizovou intervenci také uživatelům služeb sociální péče, např. domovy pro seniory, denní stacionáře, chráněné bydlení apod.
  • Absolventi kurzu naleznou uplatnění i v  odborném sociálním poradenství.
  • Absolvent má osvojeny techniky krizové intervence např. aktivní naslouchání, zrcadlení, přerámování, práce s tichem, mlčením, agresí, strachem a úzkostí, panikou a pláčem.
  • Absolvent kurzu je kompetentní k poskytování krizové intervence tváří v tvář, telefonicky i písemně formou internetového chatu.
  • Absolvent zná návaznou síť služeb, umí z ní vybrat konkrétní službu vhodnou pro klienta a klientovi službu doporučit.
  • Absolvent má základní znalosti právních předpisů vztahujících se k sociálním službám.
  • Absolvent dovede zvládat zátěž, kterou mu poskytování krizové intervence přináší a dovede s ní adekvátně pracovat.