Rozsah: 160 hodin

Akreditace MPSV: č. A2022/0189-SP

Lektoři: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., Mgr. David Dohnal, Mgr. Simona Dohnalová, Mgr. Drahomír Ševčík, Mgr. Soňa Pančochová, MUDr. PhDr. Mgr. Petr Pastucha, Ph.D.

Místo konání: Dákiní – centrum jógy a meditací, 8. května 12/14, Olomouc

Další informace: Ubytování a stravu si zajišťují a hradí účastníci sami. Typy na ubytování naleznete zde.

Cena: 27.000,- Kč/osoba

Termíny jednotlivých bloků výcviku 2023:

·       Blok I.: 31. 3. – 2. 4. 2023
·       Blok II.: 21. 4. – 23. 4. 2023
·       Blok III.: 19. 5. – 21. 5. 2023
·       Blok IV.: 9. 6. – 11. 6. 2023
·       Blok V.: 8. 9. – 10. 9. 2023
·       Blok VI.: 6. – 8. 10. 2023
·       Blok VII.: 3. – 5. 11. 2023
·       Blok VIII.: 24. – 26. 11. 2023  
 

Časový harmonogram: 
1. den (pátek)                16:00 – 21:00 hod.
2. den (sobota)                9:00 – 16:45 hod.
3. den (neděle)                8:30 – 13:30 hod.

Podmínkou absolvování kurzu je účast na 90% výuky a úspěšně složená závěrečná zkouška. Absenci lze nahradit v dalším běhu kurzu (jeden blok zdarma, účast na každém dalším je zpoplatněna). Účast na prvním a posledním bloku je povinná. Součástí posledního bloku je závěrečná zkouška. Dbáme na dodržování časové struktury, pozdní příchody a dřívější odjezdy nejsou možné a odečítají se z absolvovaných hodin. Maximální počet účastníků je 18. Kurz zahájíme při minimálním počtu 15 účastníků.

Naším záměrem a přáním je, aby celá výuka proběhla prezenčně. Pokud to nebude možné, vyhrazujeme si právo převést výuku do on-line prostoru. Účastníci jsou pak povinni zajistit si odpovídající vybavení a zázemí pro on-line účast (PC, kamera, mikrofon, reproduktory, odpovídající místo).

Přihláška: Přihlašování do výcviku 2023 je ukončeno. Účastníci jsou již vybráni a výcvik probíhá.

Pokud chcete dostat informaci o dalším vypsaném výcviku, zadejte svůj e-mail a my Vám ji pošleme.

Termíny výcviku a přihlašování zveřejňujeme zpravidla v lednu daného roku. Otevíráme pouze jeden výcvik ročně. Ze všech došlých přihlášek vybíráme 18 účastníků a 3 náhradníky (nezáleží tedy na pořadí došlých přihlášek). Všichni přihlášení dostanou e-mailem vyrozumění o výsledku. Zařazení uchazeči dostanou také smlouvu k výcviku komplexní krizové intervence a fakturu pro zaplacení kurzovného. Odeslání závazné přihlášky neznamená automaticky přijetí do výcviku. Výcvik začíná zpravidla v březnu a končí v listopadu daného roku.

Anotace výcviku:
Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích připraví absolventa na aplikaci krizové intervence v sociálních službách. Výcvik zahrnuje mimo jiné i přípravu pro sociální služby telefonická krizová pomoc, krizová pomoc a intervenční centra. Výcvik připravuje pro všechny typy krizové intervence, tj. krizovou intervenci tváří v tvář, telefonickou krizovou intervenci a krizovou intervenci poskytovanou prostřednictvím internetu. V rámci výcviku jsou účastníci seznámeni s odbornými tématy krizové intervence se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny sociálních služeb. Ve výcviku jsou zařazeny bloky teoretického výkladu a praktických nácviků technik krizové intervence. Nedílnou součástí kurzu je také sebepéče krizového interventa a její praktický nácvik.

Profil absolventa výcviku:

  • Absolvent výcviku zná pojmy související s krizí a krizovou intervencí, má osvojeny zásady a techniky poskytování krizové intervence a dovede ji účinně poskytnout v praxi.
  • Absolvent je schopen poskytovat krizovou intervenci uživatelům služeb sociální prevence, zejména pak uživatelům, sociálních služeb krizová pomoc (§60), intervenční centra (§60a) a telefonická krizová pomoc (§55). Jednotlivé osvojené znalosti, dovednosti a techniky krizové intervence však lze uplatnit i v jiných sociálních službách vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.
  • Je připraven poskytnout kvalifikovanou krizovou intervenci zejména nejohroženějším skupinám, jako jsou např. lidé v akutní krizi, pozůstalí, oběti trestných činů, oběti domácího násilí, ale i týrané a zneužívané děti.
  • Absolvent kurzu bude připraven poskytnout krizovou intervenci také uživatelům služeb sociální péče, např. domovy pro seniory, denní stacionáře, chráněné bydlení apod.
  • Absolventi kurzu naleznou uplatnění i v  odborném sociálním poradenství.
  • Absolvent má osvojeny techniky krizové intervence např. aktivní naslouchání, zrcadlení, přerámování, práce s tichem, mlčením, agresí, strachem a úzkostí, panikou a pláčem.
  • Absolvent kurzu je kompetentní k poskytování krizové intervence tváří v tvář, telefonicky i písemně formou internetového chatu.
  • Absolvent zná návaznou síť služeb, umí z ní vybrat konkrétní službu vhodnou pro klienta a klientovi službu doporučit.
  • Absolvent má základní znalosti právních předpisů vztahujících se k sociálním službám.
  • Absolvent dovede zvládat zátěž, kterou mu poskytování krizové intervence přináší a dovede s ní adekvátně pracovat.