Rozsah: 160 hodin

Cena: 21.000,- Kč

Akreditace MPSV: č. A2018/0100-SP

Lektoři: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., Mgr. David Dohnal, Mgr. Simona Dohnalová, Mgr. Drahomír Ševčík, Mgr. Soňa Pančochová, MUDr. PhDr. Mgr. Petr Pastucha, Ph.D., Bc. Veronika Klimková
Místo konání: Dákiní – centrum jógy a meditací, 8. května 12/14, Olomouc
Další informace: Ubytování a stravu si zajišťují a hradí účastníci sami. Typy na ubytování naleznete zde.

Termíny jednotlivých bloků výcviku 2020:

·       Blok I.:         4. – 6. 9. 2020

·       Blok II.:       2. – 4. 10. 2020

·       Blok III.:      30. 10. – 1. 11. 2020

·       Blok IV.:      27. – 29. 11. 2020

·       Blok V.:       11. – 13. 12. 2021

·       Blok VI.:      8. – 10. 1. 2021

·       Blok VII.:     19. – 21. 2. 2021

·       Blok VIII.:    19. – 21. 3. 2021

Časový harmonogram: 
1. den (pátek)                16:00 – 21:00 hod.
2. den (sobota)                9:00 – 16:45 hod.
3. den (neděle)                8:30 – 13:30 hod.

Podmínkou absolvování kurzu je účast na 90% výuky a úspěšně složená závěrečná zkouška. Absenci lze nahradit v dalším běhu kurzu (jeden blok zdarma, účast na každém dalším je zpoplatněna). Účast na prvním a posledním bloku je povinná.Dbáme na dodržování časové struktury, pozdní příchody a dřívější odjezdy nejsou možné a odečítají se z absolvovaných hodin. Maximální počet účastníků je 18. Kurz zahájíme při minimálním počtu 15 účastníků.

Z došlých přihlášek vybereme 18 účastníků a 3 náhradníky. Účastníky vybíráme tak, aby skupina byla profesně pestrá a byla přínosná pro účastníky i lektory. O zařazení do kurzu budete vyrozuměn/a e-mailem, ve kterém Vám zašleme smlouvu k výcviku komplexní krizové intervence a fakturu pro zaplacení kurzovného.

Přihlášky jsme přijímali do 31. 1. 2020. Výcvik je naplněný. Pokud chcete získat informace o příštím výcviku, zapište se prosím zde (pozn. nejedná se o přihlášku do výcviku, pouze Vám na uvedenou adresu pošleme informace o dalším běhu).

Anotace výcviku:
Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích připraví absolventa na aplikaci krizové intervence v sociálních službách. Výcvik zahrnuje mimo jiné i přípravu pro sociální služby telefonická krizová pomoc, krizová pomoc a intervenční centra. Výcvik připravuje pro všechny typy krizové intervence, tj. krizovou intervenci tváří v tvář, telefonickou krizovou intervenci a krizovou intervenci poskytovanou prostřednictvím internetu. V rámci výcviku jsou účastníci seznámeni s odbornými tématy krizové intervence se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny sociálních služeb. Ve výcviku jsou zařazeny bloky teoretického výkladu a praktických nácviků technik krizové intervence. Nedílnou součástí kurzu je také sebepéče krizového interventa a její praktický nácvik.

 

Profil absolventa výcviku:

  • Absolvent výcviku zná pojmy související s krizí a krizovou intervencí, má osvojeny zásady a techniky poskytování krizové intervence a dovede ji účinně poskytnout v praxi.
  • Absolvent je schopen poskytovat krizovou intervenci uživatelům služeb sociální prevence, zejména pak uživatelům, sociálních služeb krizová pomoc (§60), intervenční centra (§60a) a telefonická krizová pomoc (§55). Jednotlivé osvojené znalosti, dovednosti a techniky krizové intervence však lze uplatnit i v jiných sociálních službách vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.
  • Je připraven poskytnout kvalifikovanou krizovou intervenci zejména nejohroženějším skupinám, jako jsou např. lidé v akutní krizi, pozůstalí, oběti trestných činů, oběti domácího násilí, drogově závislí a jejich příbuzní, ale i týrané a zneužívané děti.
  • Absolvent kurzu bude připraven poskytnout krizovou intervenci také uživatelům služeb sociální péče, např. domovy pro seniory, denní stacionáře, chráněné bydlení apod.
  • Absolventi kurzu naleznou uplatnění i v  odborném sociálním poradenství.
  • Absolvent má osvojeny techniky krizové intervence např. aktivní naslouchání, zrcadlení, přerámování, práce s tichem, mlčením, agresí, strachem a úzkostí, panikou a pláčem.
  • Absolvent kurzu je kompetentní k poskytování krizové intervence tváří v tvář, telefonicky i písemně formou internetového chatu.
  • Absolvent zná návaznou síť služeb, umí z ní vybrat konkrétní službu vhodnou pro klienta a klientovi službu doporučit.
  • Absolvent má základní znalosti právních předpisů vztahujících se k sociálním službám.
  • Absolvent dovede zvládat zátěž, kterou mu poskytování krizové intervence přináší a dovede s ní adekvátně pracovat.